Avainsana: oppimisvaikeus

Oppimisen haasteita koulussa

Jokainen kohtaa koulussa tilanteita, jolloin oppiminen tuntuu liian vaikealta. Yhdelle vaikeinta on telinevoimistelu, toiselle jakolaskut, kolmannelle luetun ymmärtäminen. Koulussa opitaan joka päivä uusia asioita, joten ei ihme, jos oppimisen haasteita tulee vastaan. Koulussa opetus toteutetaan yleensä noin 20 oppilaan luokissa. Tällaisessa oppilasryhmässä on 20 ainutlaatuista yksilöä, joilla on jokaisella omat vahvuutensa ja omat tapansa oppia.

Kaikilla luokan oppilailla on tukenaan yksi opettaja, joka parhaansa mukaan pyrkii jokaista oppilasta ohjaamaan ja opettamaan. Joissakin luokissa tukena saattaa lisäksi olla koulunkäynninohjaaja tai resurssiopettaja. Yleisopetuksen oppitunnin aikana on kuitenkin mahdotonta tarjota kullekin oppilaalle yksilöllisesti parhaiten soveltuvaa opetusta. Opettajan on tehtävä valinta. Täytyy tyytyä kompromissiin, joka sopii keskimäärin luokan oppilaille. Suurin osa oppilaista oppii näin, mutta heidänkin olisi mahdollista saavuttaa parempia oppimistuloksia, mikäli opetus olisi suunniteltu juuri heidän yksilöllisiä vahvuuksiaan ajatellen.

koulutiellä

Oppimisen kuuluu olla haastavaa, mutta ei niin vaikeaa, että asiaa ei kykene jatkuvista ponnisteluista huolimatta omaksumaan. Jos oppisisältö tuntuu lapsesta viikosta toiseen liian haastavalta, hän ei saa lainkaan palkintoa tekemästään työstä, kun oppimista ei tapahdukaan. Tästä seuraa turhautumista, joka voi näkyä kotona esimerkiksi läksyraivona ja tehtävien tekemättömyytenä. Lapsen koulumotivaatio on laskussa. Samaan aikaan koulussa jatkuu uusien asioiden opettelu aiemmin opittuun pohjautuen. Luokkatoverien taitotaso ja uudet asiat karkaavat yhä kauemmas. Tässä kohtaa lapsi tarvitsisi onnistumisen kokemuksia tuottavaa tukiopetusta kiriäkseen muut kiinni ja palauttaakseen koulumotivaationsa.

Pystyykö lapsi keskittymään luokassa?

Oppimisen haasteita saattaa muodostua oppimisympäristön rauhattomuudesta. Jos lapsi ei omaksu koulussa oppitunnilla jotakin asiaa, se ei tarkoita, että olisi aina kyse oppimisvaikeuksista. Esimerkiksi iltapäivän viimeisenä tuntina saattaa joskus väsymys yllättää, eikä keskittyminen enää onnistu. Isossa ryhmässä ja luokan hälinässä voi keskittyminen herpaantua ja opiskeltava asia ”menee ohi”. Aikuisten maailmassa vastaava tilanne voisi tulla vastaan avokonttorityöskentelyssä. Sekään ei kaikille sovi ympärillä olevan hälyn vuoksi.

Jos lapsella jää toistuvasti opetuksen ydin sisäistämättä, on kyse isommasta asiasta kuin hetkellisestä herpaantumisesta. Opetuksessa on yhä vaikeampaa pysyä mukana, sillä uuden oppitunnin sisältö rakentuu yleensä aiemmin omaksutun tiedon päälle. Jos pohjatietoa ei ole, on vaikeampaa oppia seuraavan ja taas seuraavan tason asioita. Tähän yhdistettynä levoton luokka ja heikko työrauha muodostavat jo melkoisen haasteen oppilaalle. Ajoissa aloitetulla yksityisopetuksella pystytään ehkäisemään oppimisen haasteiden kasaantuminen ajan myötä suureemmiksi ongelmiksi.

luokka

Onko lapsella oppimisvaikeus?

Tuntuuko, että lapselle moni asia on hankalampaa kuin toisille? Voisiko oppimisvaikeus olla syynä tähän? Vaikka lapsella olisi oppimisvaikeus, se ei tarkoita, etteikö hän voisi oppia samoja asioita kuin toiset. Oppimisvaikeus nimensä mukaisesti vaikeuttaa oppimista, mutta ei tee siitä ollenkaan mahdotonta. Oppiminen vaatii monipuolisempia menetelmiä ja enemmän toistoja uuden asian omaksumiseen. Oppimisvaikeuksista löytyy runsaasti tietoa Niilo Mäki Instituutin sivuilta (https://www.nmi.fi).

Niilo Mäki Instituutti on yksikkö, jossa tutkitaan, kehitetään kuntoutusta ja tuotetaan tietoa oppimisvaikeuksista. Instituutti kuvaa sivuillaan oppimisvaikeuden ilmenemistä seuraavasti:

  • Oppimisvaikeudet ilmenevät hitaana tai poikkeavana taitojen omaksumisena.
  • Oppimisvaikeuksia esiintyy arviolta 5–10 prosentilla lapsista.
  • Usein ne havaitaan jo varhaislapsuudessa esimerkiksi motoriikan, kielellisen kehityksen, tarkkaavuuden tai hahmottamisen vaikeuksina.
  • Kouluiässä ne ilmenevät lukemisen, luetun ymmärtämisen, kirjoittamisen tai laskemisen perustaitojen oppimisen vaikeuksina tai puutteina tarkkaavuuden tai toiminnanohjauksen taidoissa.
  • Monilla oppimisen ongelmat jatkuvat vielä aikuisinakin vaikeuttaen arjen hallintaa ja kouluttautumista.
  • Oppimista voidaan helpottaa ja kehitystä parhaiten tukea erityisopetuksen, puheterapian, toimintaterapian ja neuropsykologisen kuntoutuksen keinoin. (Listaus sivulta: https://www.nmi.fi/fi/oppimisvaikeudet 21.1.2019)

kysymysmerkki

Jos lapsella on oppimisvaikeutta, hänen voi olla hyvin haastavaa oppia muun luokan tahtiin. Erityisesti oppilaiden haasteet oman toiminnan ohjauksessa ja tarkkaavuudessa vaikeuttavat rauhoittumista ja orientoitumista oppitunnille ja pahentavat tällä tavoin oppimisvaikeutta entisestään. Suuressa ryhmässä keskittymistä häiritseviä ulkoisia ärsykkeitä on runsaasti. Lapsi saattaakin keskittyä epäolennaisiin asioihin ja havahtuu opetukseen vasta, kun hänen nimensä mainitaan tai opettaja käy koskettamassa olkapäähän havahduttaakseen oppilaan. Jos lapsi olisi alusta asti ollut ”hereillä”, uuden asian oppimisessa ei kenties olisi ollut minkäälaista ongelmaa.

Tukiopetus auttaa oppimaan ja onnistumaan

Tukiopetukselle on suuri tarve, jos lapsi ei kykene opiskelemaan muun luokan tahtiin. Luokassa opetus etenee normaalivauhtia ja uusia asioita tulisi oppia, vaikka edellinenkin asia on vielä sisäistämättä. Mikäli riittävää opetuksen eriyttämistä ja tukiopetusta ei ole saatavilla, jatkavat oppimisen ongelmat kasvuaan ja lapsi ”tippuu kärryiltä”.

oppimisen haasteita

Alakoulun aikana lapset oppivat huiman määrän uusia taitoja ja omaksuvat uutta tietoa (ks. OPS 2016/Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet). Tukiopena haluan yksityisen lisäopetuksen avulla tukea koululaisia opintiellä ja huolehtia yhdessä vanhempien ja opettajien kanssa siitä, että kaikki lapset pysyvät näiden kärryjen kyydissä. Tavallisen luokkaopetuksen vauhdissa lapsi ei yllä omaan parhaaseensa, mutta tukiopetuksen avulla lapsi pystyy ylittämään itsensä, kun tukena on osaava aikuinen.

Koulusta ei aina ole mahdollista saada tukiopetusta esimerkiksi määrärahojen loppumisen vuoksi. Tällaisessa ikävässä tapauksessa olisi lapsen kannalta hyvä kokeilla yksityisopetuksen vaikutusta. Joskus tukiopetusta joutuu koulussa odottamaan usean viikon tai kuukauden ajan. Tuona aikana oppimisen haasteet mitä todennäköisimmin kasvavat yhä suuremmiksi, sillä opittavaa asiaa on tullut lisää jokaisena koulupäivänä.

Tukiopen yksityisopetuksessa lapsi saa opettajan jakamattoman huomion ja täyden tuen oppimiselleen. Yksityisopetuksessa on mahdollista rakentaa opetus lapsen omien vahvuuksien ja mielenkiinnonkohteiden pohjalta. Jokaisella lapsella on omat vahvuutensa ja omat tapansa oppia. Heikosti koulussa menestyvä lapsi voi yksityisopetuksen tuella olla jopa kiitettävän tasoinen oppilas. Oppimisympäristön rauhoittaminen ja oppimisen tehostettu tukeminen yksityisellä lisäopetuksella todella toimii.

Selvitetään oppimisen haasteet yhdessä

Ota yhteyttä ope@tukiope.fi

Tervetuloa Tukiopen kauppaan. Sieltä löydät kasvavan valikoiman videoitua tukiopetusta. Lue myös täältä, miten onnistuimme tukiopetuksen avulla.

Koululaisille videoituja opetustuokioita ja yksityisopetusta

Miksi tukiopetus on tärkeää?

Tukiopetuksen hyödyntäminen koulussa tai kotona ei tarkoita, että lapsella sujuisi koulunkäynti huonosti. Tukiopetuksen tarkoituksena on avustaa lasta oppimaan asioita, jotka ovat hänelle haastavampia. Oikea-aikaisella muutaman kerran tukiopetuksella ehkäistään suurempien oppimisen haasteiden muodostuminen. Jos lapsi ei saa tarvitsemaansa lisäopetusta, koulunkäynti alkaa sujua huonommin. Kun lapselle tarjotaan koulun puolesta tukiopetusta, sinne on syytä mennä. Jos koette tarvitsevanne tukiopetusta, mutta sitä ei koulusta saa tai se ei ole riittävää, suosittelen yksityisopetuksen käyttöä. Tukiopen yhteystiedot löytyvät täältä.

Oppimisen vaikeuksien kertautuminen

Koulussa opetus etenee kerroksittain tietotaitoa kasvattaen. Lapsen aiemmin omaksumaa taitoa kehitetään luokka-aste kerrallaan yhä laajemmalle läpi peruskoulun. Seuraavan asian oppimiseen tarvitaan aina tueksi edellisellä jaksolla tai alemmalla luokka-asteella opittua taitoa. Samaa asiaa ei siis alusta alkaen opetella uudelleen seuraavalla luokalla, vaan lapsen oletetaan jo hallitsevan perusasiat ja aiemmin opittua syvennetään ja laajennetaan. Yleisopetus luokassa noudattaa opetussuunnitelman asettamia tavoitteita ja laadittuja aikatauluja. Koulu yleensä tarjoaa jonkin verran tukiopetusta haasteiden ilmetessä, mutta se ei aina riitä. Yksityisellä tukiopetuksella tilannetta voidaan korjata.

Tukeva tietorakennelma tarvitsee kestävän perustuksen pohjatason tiedoista. Oppiminen on kuin palikkatornin rakentamista. Jokaisen oppimisen palikan pitää olla tukeva ja omalla paikallaan, että tornista tulee kestävä. Esimerkiksi matematiikassa yhteen- ja vähennyslaskun perustaidot ja lukumäärien hahmottaminen opitaan heti ensimmäisen luokan aikana. Seuraavilla luokilla tätä opittua taitoa syvennetään ja käytetään yhä laajemmin ja haasteellisemmissa tehtävissä. Jos lapsen perustason taidot ovat heikkoja, on vaikea omaksua seuraavan tason taitoja. Seuraavalle taitotasolle siirryttäessä ongelma on kertautunut, sillä tällä tasolla tarvitaan apuna jo kahden eri ”taitokerroksen” hallitsemista. Luokka-aste kerrallaan opittavat asiat muuttuvat yhä haastavammiksi ja vaikeudet kertautuvat, jos edellisen tason taidot eivät ole hallussa. Hankaluudet pohjatason tietojen ja taitojen omaksumisessa vaikuttavat koko tietorakennelmaan.

Tukiopetuksen avulla tämä kertautuvien vaikeuksien kierre voidaan katkaista. Mitä aiemmin kierre saadaan poikki, sitä vähemmän sen eteen joutuu tekemään töitä. Ota vain rohkeasti yhteyttä Tukiopeen ja rakennetaan yhdessä positiivinen oppimiskokemus.

Oppimisympäristön merkitys

Valitettava kehityssuunta on, että ryhmäkoot suurenevat ja luokissa erityisen tuen tarve kasvaa, mutta resurssit eivät välttämättä lisäänny vastaavasti. Keskittyminen levottomassa luokassa saattaa olla ihan jokaiselle oppilaalle välillä hankalaa. Opettajalla puolestaan on haasteellisemman oppilasryhmän kanssa yhä vähemmän aikaa jokaisen lapsen huomioimiseen ja opastamiseen erikseen. Ihan tavallisissa luokissa menee toisinaan suuri osa ajasta oheistoimintaan ja varsinainen opetus jää vähemmälle.

Tukiopetuksella voidaan korjata tilannetta ja antaa lapselle tarvitsemaansa opetusta. Yksityinen tukiopetus järjestetään kodin rauhallisessa ympäristössä ja lapsi voi keskittyä asian oppimiseen ilman ympäristön jatkuvia häiriötekijöitä.

Oppimisen into ja itsetunto

Oppimisen ongelmia ei saa päästää kasvamaan liian suuriksi, etteivät ne ala vaikuttaa negatiivisesti lapsen itsetuntoon ja kouluviihtyvyyteen. Luontaisesti lapset ovat uteliaita oppimaan uusia taitoja, mutta haasteiden ollessa liian suuria oppimisinto korvautuu välttämisorientaatiolla ja luontainen innostus hiipuu. Kokemus jatkuvasti toistuvasta epäonnistumisesta lannistaa yritteliäimmänkin koululaisen ja usko omaan oppimiskykyyn vähenee. Jatkuvaa epäonnistumista onkin usein verrattu loputtomassa suossa rämpimiseen, jossa on vaikea päästä etenemään.

Tukiopetuksen tarkoituksena on toimia siltana, joka kannattaa yli suon ja lapsi voi taas jatkaa omin voimin eteenpäin. Tukiopetuksen tehtävänä on nimensä mukaisesti tukea lasta ja pitää yllä lapsen uskoa omiin kykyihin. Tukiopetus auttaa lasta oivaltamaan asioita ja onnistumaan itse. Innostus oppimiseen saadaan takaisin myönteisten onnistumisten kokemusten myötä.

Miksi tukiopetusta?

On aina hyvä selvittää oppimisen ongelmat heti, kun sellaisia ilmenee. Ajan kuluessa pieni ongelma voi kertautua suureksi oppimista estäväksi vaikeudeksi.

 

Selvitetään oppimisen solmut yhdessä

Ota yhteyttä ope@tukiope.fi

Tervetuloa Tukiopen kauppaan. Lue myös täältä, miten onnistuimme tukiopetuksen avulla.

Koululaisille videoituja opetustuokioita ja yksityisopetusta