Avainsana: ryhmäkoko

Oppimisen haasteita koulussa

Jokainen kohtaa koulussa tilanteita, jolloin oppiminen tuntuu liian vaikealta. Yhdelle vaikeinta on telinevoimistelu, toiselle jakolaskut, kolmannelle luetun ymmärtäminen. Koulussa opitaan joka päivä uusia asioita, joten ei ihme, jos oppimisen haasteita tulee vastaan. Koulussa opetus toteutetaan yleensä noin 20 oppilaan luokissa. Tällaisessa oppilasryhmässä on 20 ainutlaatuista yksilöä, joilla on jokaisella omat vahvuutensa ja omat tapansa oppia.

Kaikilla luokan oppilailla on tukenaan yksi opettaja, joka parhaansa mukaan pyrkii jokaista oppilasta ohjaamaan ja opettamaan. Joissakin luokissa tukena saattaa lisäksi olla koulunkäynninohjaaja tai resurssiopettaja. Yleisopetuksen oppitunnin aikana on kuitenkin mahdotonta tarjota kullekin oppilaalle yksilöllisesti parhaiten soveltuvaa opetusta. Opettajan on tehtävä valinta. Täytyy tyytyä kompromissiin, joka sopii keskimäärin luokan oppilaille. Suurin osa oppilaista oppii näin, mutta heidänkin olisi mahdollista saavuttaa parempia oppimistuloksia, mikäli opetus olisi suunniteltu juuri heidän yksilöllisiä vahvuuksiaan ajatellen.

koulutiellä

Oppimisen kuuluu olla haastavaa, mutta ei niin vaikeaa, että asiaa ei kykene jatkuvista ponnisteluista huolimatta omaksumaan. Jos oppisisältö tuntuu lapsesta viikosta toiseen liian haastavalta, hän ei saa lainkaan palkintoa tekemästään työstä, kun oppimista ei tapahdukaan. Tästä seuraa turhautumista, joka voi näkyä kotona esimerkiksi läksyraivona ja tehtävien tekemättömyytenä. Lapsen koulumotivaatio on laskussa. Samaan aikaan koulussa jatkuu uusien asioiden opettelu aiemmin opittuun pohjautuen. Luokkatoverien taitotaso ja uudet asiat karkaavat yhä kauemmas. Tässä kohtaa lapsi tarvitsisi onnistumisen kokemuksia tuottavaa tukiopetusta kiriäkseen muut kiinni ja palauttaakseen koulumotivaationsa.

Pystyykö lapsi keskittymään luokassa?

Oppimisen haasteita saattaa muodostua oppimisympäristön rauhattomuudesta. Jos lapsi ei omaksu koulussa oppitunnilla jotakin asiaa, se ei tarkoita, että olisi aina kyse oppimisvaikeuksista. Esimerkiksi iltapäivän viimeisenä tuntina saattaa joskus väsymys yllättää, eikä keskittyminen enää onnistu. Isossa ryhmässä ja luokan hälinässä voi keskittyminen herpaantua ja opiskeltava asia ”menee ohi”. Aikuisten maailmassa vastaava tilanne voisi tulla vastaan avokonttorityöskentelyssä. Sekään ei kaikille sovi ympärillä olevan hälyn vuoksi.

Jos lapsella jää toistuvasti opetuksen ydin sisäistämättä, on kyse isommasta asiasta kuin hetkellisestä herpaantumisesta. Opetuksessa on yhä vaikeampaa pysyä mukana, sillä uuden oppitunnin sisältö rakentuu yleensä aiemmin omaksutun tiedon päälle. Jos pohjatietoa ei ole, on vaikeampaa oppia seuraavan ja taas seuraavan tason asioita. Tähän yhdistettynä levoton luokka ja heikko työrauha muodostavat jo melkoisen haasteen oppilaalle. Ajoissa aloitetulla yksityisopetuksella pystytään ehkäisemään oppimisen haasteiden kasaantuminen ajan myötä suureemmiksi ongelmiksi.

luokka

Onko lapsella oppimisvaikeus?

Tuntuuko, että lapselle moni asia on hankalampaa kuin toisille? Voisiko oppimisvaikeus olla syynä tähän? Vaikka lapsella olisi oppimisvaikeus, se ei tarkoita, etteikö hän voisi oppia samoja asioita kuin toiset. Oppimisvaikeus nimensä mukaisesti vaikeuttaa oppimista, mutta ei tee siitä ollenkaan mahdotonta. Oppiminen vaatii monipuolisempia menetelmiä ja enemmän toistoja uuden asian omaksumiseen. Oppimisvaikeuksista löytyy runsaasti tietoa Niilo Mäki Instituutin sivuilta (https://www.nmi.fi).

Niilo Mäki Instituutti on yksikkö, jossa tutkitaan, kehitetään kuntoutusta ja tuotetaan tietoa oppimisvaikeuksista. Instituutti kuvaa sivuillaan oppimisvaikeuden ilmenemistä seuraavasti:

  • Oppimisvaikeudet ilmenevät hitaana tai poikkeavana taitojen omaksumisena.
  • Oppimisvaikeuksia esiintyy arviolta 5–10 prosentilla lapsista.
  • Usein ne havaitaan jo varhaislapsuudessa esimerkiksi motoriikan, kielellisen kehityksen, tarkkaavuuden tai hahmottamisen vaikeuksina.
  • Kouluiässä ne ilmenevät lukemisen, luetun ymmärtämisen, kirjoittamisen tai laskemisen perustaitojen oppimisen vaikeuksina tai puutteina tarkkaavuuden tai toiminnanohjauksen taidoissa.
  • Monilla oppimisen ongelmat jatkuvat vielä aikuisinakin vaikeuttaen arjen hallintaa ja kouluttautumista.
  • Oppimista voidaan helpottaa ja kehitystä parhaiten tukea erityisopetuksen, puheterapian, toimintaterapian ja neuropsykologisen kuntoutuksen keinoin. (Listaus sivulta: https://www.nmi.fi/fi/oppimisvaikeudet 21.1.2019)

kysymysmerkki

Jos lapsella on oppimisvaikeutta, hänen voi olla hyvin haastavaa oppia muun luokan tahtiin. Erityisesti oppilaiden haasteet oman toiminnan ohjauksessa ja tarkkaavuudessa vaikeuttavat rauhoittumista ja orientoitumista oppitunnille ja pahentavat tällä tavoin oppimisvaikeutta entisestään. Suuressa ryhmässä keskittymistä häiritseviä ulkoisia ärsykkeitä on runsaasti. Lapsi saattaakin keskittyä epäolennaisiin asioihin ja havahtuu opetukseen vasta, kun hänen nimensä mainitaan tai opettaja käy koskettamassa olkapäähän havahduttaakseen oppilaan. Jos lapsi olisi alusta asti ollut ”hereillä”, uuden asian oppimisessa ei kenties olisi ollut minkäälaista ongelmaa.

Tukiopetus auttaa oppimaan ja onnistumaan

Tukiopetukselle on suuri tarve, jos lapsi ei kykene opiskelemaan muun luokan tahtiin. Luokassa opetus etenee normaalivauhtia ja uusia asioita tulisi oppia, vaikka edellinenkin asia on vielä sisäistämättä. Mikäli riittävää opetuksen eriyttämistä ja tukiopetusta ei ole saatavilla, jatkavat oppimisen ongelmat kasvuaan ja lapsi ”tippuu kärryiltä”.

oppimisen haasteita

Alakoulun aikana lapset oppivat huiman määrän uusia taitoja ja omaksuvat uutta tietoa (ks. OPS 2016/Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet). Tukiopena haluan yksityisen lisäopetuksen avulla tukea koululaisia opintiellä ja huolehtia yhdessä vanhempien ja opettajien kanssa siitä, että kaikki lapset pysyvät näiden kärryjen kyydissä. Tavallisen luokkaopetuksen vauhdissa lapsi ei yllä omaan parhaaseensa, mutta tukiopetuksen avulla lapsi pystyy ylittämään itsensä, kun tukena on osaava aikuinen.

Koulusta ei aina ole mahdollista saada tukiopetusta esimerkiksi määrärahojen loppumisen vuoksi. Tällaisessa ikävässä tapauksessa olisi lapsen kannalta hyvä kokeilla yksityisopetuksen vaikutusta. Joskus tukiopetusta joutuu koulussa odottamaan usean viikon tai kuukauden ajan. Tuona aikana oppimisen haasteet mitä todennäköisimmin kasvavat yhä suuremmiksi, sillä opittavaa asiaa on tullut lisää jokaisena koulupäivänä.

Tukiopen yksityisopetuksessa lapsi saa opettajan jakamattoman huomion ja täyden tuen oppimiselleen. Yksityisopetuksessa on mahdollista rakentaa opetus lapsen omien vahvuuksien ja mielenkiinnonkohteiden pohjalta. Jokaisella lapsella on omat vahvuutensa ja omat tapansa oppia. Heikosti koulussa menestyvä lapsi voi yksityisopetuksen tuella olla jopa kiitettävän tasoinen oppilas. Oppimisympäristön rauhoittaminen ja oppimisen tehostettu tukeminen yksityisellä lisäopetuksella todella toimii.

Selvitetään oppimisen haasteet yhdessä

Ota yhteyttä ope@tukiope.fi

Tervetuloa Tukiopen kauppaan. Sieltä löydät kasvavan valikoiman videoitua tukiopetusta. Lue myös täältä, miten onnistuimme tukiopetuksen avulla.

Koululaisille videoituja opetustuokioita ja yksityisopetusta