Avainsana: tukiopetus

Miksi tukiopetus on tärkeää?

Tukiopetuksen hyödyntäminen koulussa tai kotona ei tarkoita, että lapsella sujuisi koulunkäynti huonosti. Tukiopetuksen tarkoituksena on avustaa lasta oppimaan asioita, jotka ovat hänelle haastavampia. Oikea-aikaisella muutaman kerran tukiopetuksella ehkäistään suurempien oppimisen haasteiden muodostuminen. Jos lapsi ei saa tarvitsemaansa lisäopetusta, koulunkäynti alkaa sujua huonommin. Kun lapselle tarjotaan koulun puolesta tukiopetusta, sinne on syytä mennä. Jos koette tarvitsevanne tukiopetusta, mutta sitä ei koulusta saa tai se ei ole riittävää, suosittelen yksityisopetuksen käyttöä. Tukiopen yhteystiedot löytyvät täältä.

Oppimisen vaikeuksien kertautuminen

Koulussa opetus etenee kerroksittain tietotaitoa kasvattaen. Lapsen aiemmin omaksumaa taitoa kehitetään luokka-aste kerrallaan yhä laajemmalle läpi peruskoulun. Seuraavan asian oppimiseen tarvitaan aina tueksi edellisellä jaksolla tai alemmalla luokka-asteella opittua taitoa. Samaa asiaa ei siis alusta alkaen opetella uudelleen seuraavalla luokalla, vaan lapsen oletetaan jo hallitsevan perusasiat ja aiemmin opittua syvennetään ja laajennetaan. Yleisopetus luokassa noudattaa opetussuunnitelman asettamia tavoitteita ja laadittuja aikatauluja. Koulu yleensä tarjoaa jonkin verran tukiopetusta haasteiden ilmetessä, mutta se ei aina riitä. Yksityisellä tukiopetuksella tilannetta voidaan korjata.

Tukeva tietorakennelma tarvitsee kestävän perustuksen pohjatason tiedoista. Oppiminen on kuin palikkatornin rakentamista. Jokaisen oppimisen palikan pitää olla tukeva ja omalla paikallaan, että tornista tulee kestävä. Esimerkiksi matematiikassa yhteen- ja vähennyslaskun perustaidot ja lukumäärien hahmottaminen opitaan heti ensimmäisen luokan aikana. Seuraavilla luokilla tätä opittua taitoa syvennetään ja käytetään yhä laajemmin ja haasteellisemmissa tehtävissä. Jos lapsen perustason taidot ovat heikkoja, on vaikea omaksua seuraavan tason taitoja. Seuraavalle taitotasolle siirryttäessä ongelma on kertautunut, sillä tällä tasolla tarvitaan apuna jo kahden eri ”taitokerroksen” hallitsemista. Luokka-aste kerrallaan opittavat asiat muuttuvat yhä haastavammiksi ja vaikeudet kertautuvat, jos edellisen tason taidot eivät ole hallussa. Hankaluudet pohjatason tietojen ja taitojen omaksumisessa vaikuttavat koko tietorakennelmaan.

Tukiopetuksen avulla tämä kertautuvien vaikeuksien kierre voidaan katkaista. Mitä aiemmin kierre saadaan poikki, sitä vähemmän sen eteen joutuu tekemään töitä. Ota vain rohkeasti yhteyttä Tukiopeen ja rakennetaan yhdessä positiivinen oppimiskokemus.

Oppimisympäristön merkitys

Valitettava kehityssuunta on, että ryhmäkoot suurenevat ja luokissa erityisen tuen tarve kasvaa, mutta resurssit eivät välttämättä lisäänny vastaavasti. Keskittyminen levottomassa luokassa saattaa olla ihan jokaiselle oppilaalle välillä hankalaa. Opettajalla puolestaan on haasteellisemman oppilasryhmän kanssa yhä vähemmän aikaa jokaisen lapsen huomioimiseen ja opastamiseen erikseen. Ihan tavallisissa luokissa menee toisinaan suuri osa ajasta oheistoimintaan ja varsinainen opetus jää vähemmälle.

Tukiopetuksella voidaan korjata tilannetta ja antaa lapselle tarvitsemaansa opetusta. Yksityinen tukiopetus järjestetään kodin rauhallisessa ympäristössä ja lapsi voi keskittyä asian oppimiseen ilman ympäristön jatkuvia häiriötekijöitä.

Oppimisen into ja itsetunto

Oppimisen ongelmia ei saa päästää kasvamaan liian suuriksi, etteivät ne ala vaikuttaa negatiivisesti lapsen itsetuntoon ja kouluviihtyvyyteen. Luontaisesti lapset ovat uteliaita oppimaan uusia taitoja, mutta haasteiden ollessa liian suuria oppimisinto korvautuu välttämisorientaatiolla ja luontainen innostus hiipuu. Kokemus jatkuvasti toistuvasta epäonnistumisesta lannistaa yritteliäimmänkin koululaisen ja usko omaan oppimiskykyyn vähenee. Jatkuvaa epäonnistumista onkin usein verrattu loputtomassa suossa rämpimiseen, jossa on vaikea päästä etenemään.

Tukiopetuksen tarkoituksena on toimia siltana, joka kannattaa yli suon ja lapsi voi taas jatkaa omin voimin eteenpäin. Tukiopetuksen tehtävänä on nimensä mukaisesti tukea lasta ja pitää yllä lapsen uskoa omiin kykyihin. Tukiopetus auttaa lasta oivaltamaan asioita ja onnistumaan itse. Innostus oppimiseen saadaan takaisin myönteisten onnistumisten kokemusten myötä.

Miksi tukiopetusta?

On aina hyvä selvittää oppimisen ongelmat heti, kun sellaisia ilmenee. Ajan kuluessa pieni ongelma voi kertautua suureksi oppimista estäväksi vaikeudeksi.

 

Selvitetään oppimisen solmut yhdessä

Ota yhteyttä ope@tukiope.fi

Tervetuloa Tukiopen kauppaan. Lue myös täältä, miten onnistuimme tukiopetuksen avulla.

Koululaisille videoituja opetustuokioita ja yksityisopetusta